Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Jeżeli prowadzicie jednoosobową działalność gospodarczą, to pewnie zastanawiacie się jak pozyskiwać nowych klientów, kolejne kontakty biznesowe, rozwijać się, ale także jak utrzymać dotychczasowych klientów. Macie pewnie sporo na głowie. W pewnym momencie możecie dojść do etapu, w  którym jednoosobowa działalność będzie zbyt mała, aby się odpowiednio rozwijać. W takiej sytuacji warto się zastanowić co dalej. Najczęściej będzie to przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Artykuł jest obszerny, ale dowiecie się z niego na co musicie zwrócić uwagę, jeżeli będziecie chcieli dokonać przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeżeli macie już spółkę z o.o., to polecam Wam jeden z moich artykułów o tym jak uniknąć płacenia ZUSu.

Z dzisiejszego artykułu dowiecie się:

 1. w jaki sposób można zmienić formę prowadzenia działalności;
 2. kiedy opłaca się przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.;
 3. korzyści z przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o.o.
 4. na czym polega przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.;
 5. o czym trzeba pamiętać przy przekształceniu;
 6. czy można wnieść jednoosobową działalność do istniejącej spółki z o.o.;
 7. co z zobowiązaniami jednoosobowej działalności.

Możecie również posłuchać na ten temat podcastu, który nagrałem.

Zmiana formy prowadzenia działalności

Istnieje kilka rozwiązań, z których można skorzystać przy zmianie formy działalności. Do wyboru macie:

 1. zamknięcie działalności gospodarczej i założenie spółki;
 2. wniesienie jednoosobowej działalności aportem do spółki;
 3. sprzedanie majątku działalności gospodarczej na rzecz spółki;
 4. przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.;

To na co się zdecydujecie, zależy od Was. Warto jednak poznać zalety i wady wszystkich możliwości. Dzisiaj przedstawię Wam kwestie dotyczące przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warto pamiętać, że przedsiębiorca przekształcający się w spółkę z o.o., staje się spółką z chwilą wpisu do rejestru. Właściwy organ z urzędu wykreśla przedsiębiorcę z CEIDG.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. polega na tym, że przedsiębiorca działający do tej pory w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, przekształca się w spółkę z o.o.

Od teraz będzie występował i działał jako spółka z o.o. Spółka przejmuje wszystkie zobowiązania i prawa przedsiębiorcy, odpowiada za nie, to spółka będzie teraz widnieć na umowach jako strona. Jeżeli zatrudnialiście pracowników, to od teraz spółka będzie ich pracodawcą.

Kiedy opłaca się przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Niewątpliwie, przekształcenie się w spółkę z o.o. ma sporo zalet. Jedną z nich jest kontynuowanie działalności przedsiębiorcy w ramach spółki z o.o. Przedsiębiorcę należy utożsamiać z powstałą spółką.

Z reguły, przedsiębiorca prowadzi dalej taką samą działalność jak dotychczas. W ramach spółki nie zaczyna nagle zajmować się czymś innym, ale kontynuuje dotychczasowe działania.

Istotne jest to, że nowopowstałej spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy. Spółce przysługują m.in. prawa wynikające z zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem. Oczywiście, „chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej” 😊

Skoro spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki przysługujące przedsiębiorcy, to przedsiębiorca nie może… samodzielnie zdecydować jakie prawa przeniesie do spółki. Przedsiębiorca nie ma na to wpływu.

Przekształcony przedsiębiorca zostaje wspólnikiem spółki z o.o. i spółka działa jako jednoosobowa spółka z o.o.

Podatki przedsiębiorcy – podwójne opodatkowanie

Teraz trochę o podatkach (ale mało), czyli to co przedsiębiorcy lubią najbardziej, a jeżeli nie, to powinni na nie i tak zwracać uwagę 😊

Najważniejsze! Przekształcona spółka wstępuje w prawa podatkowe przekształconego przedsiębiorcy, które były związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez przedsiębiorcę.

Spółka nie musi występować z nowymi wnioskami o ulgi podatkowe.

Przewidziano jednak ograniczenie i prawa, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek, nie przechodzą na spółkę.

Zwracam jednak uwagę, że chodzi tylko o prawa, a nie obowiązki podatkowe! Tych przekształcona spółka nie przejmuje.

A co z podatkiem dochodowym?

Na pewno słyszeliście, że spółka z o.o. jest podwójnie opodatkowana, ale na czym to polega?

Spółka z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, więc to ona ma obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Wspólnik (czyli przedsiębiorca, który dokonał przekształcenia) ma obowiązek płacenia podatku dochodowego od wypłacanych sobie dywidend, a więc pieniądze są opodatkowane podwójnie.

Niestety, musicie się na to nastawić.

Są jednak rozwiązania, skutkiem których można tego uniknąć, ale o tym innym razem.

Ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania

Kolejnym plusem przekształcenia w spółkę z o.o. jest ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania. Od momentu przekształcenia, spółka ponosi odpowiedzialności za nowe zobowiązania, a nie przedsiębiorca.

Za stare zobowiązania, powstałe jeszcze „za życia jednoosobowej działalności”, odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca oraz spółka solidarnie.

Pamiętajcie, że trzeba odróżniać przedsiębiorę od spółki z o.o., a także zobowiązania, które powstały przed i po przekształceniu. Oczywiście, w spółce pewnie nadal o wszystkim będzie decydował przedsiębiorca.

Ważne! Odpowiedzialność za stare zobowiązania przedsiębiorcy trwa trzy lata od dnia przekształcenia. Jeżeli jesteście wierzycielami przedsiębiorcy, to nie przegapcie tego okresu, ponieważ wasze należności mogą się przedawnić i możecie już ich nie odzyskać.

Wydaje się, że przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. opłaca się przedsiębiorca, którzy się rozwijają.

Należy jednak pamiętać o art. 299 k.s.h., z którego wynika:

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Oznacza to, że w przypadku niespłacania przez spółkę swoich zobowiązań i niemożności ich wyegzekwowania od spółki, wierzyciel może pozwać członka zarządu i żądać od niego spłaty.

Oczywiście, członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialność, jeżeli np. wykaże, że we właściwym czasie zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

No i nie każdy wspólnik musi być członkiem zarządu, ale o tym innym razem.

O czym należy pamiętać przekształcając się w spółkę z o.o.?

O firmie

Pisałem o tym, że spółka kontynuuje działalność przedsiębiorcy i należy utożsamiać przedsiębiorcę ze spółką.

Jako przedsiębiorcy na pewno chcielibyście być rozpoznawalni, po to budujecie swoją markę osobistą, a w firmie znajduje się Wasze imię i nazwisko. Oczywiście, często posługujecie się jakąś wymyślona przez Was nazwą i pod nią działacie. Jednak Wasi klienci utożsamiają konkretną nazwę czy markę z Wami.

W procesie przekształcenia firma jest jednym z istotnych elementów, na który trzeba zwrócić uwagę.

Jeżeli Wasza spółka ma nazywać się tak samo jak wcześniej i dodajecie jedynie „spółka z o.o.”, to nie ma żadnego problemu. Jednak możecie zdecydować się na zmianę w większym zakresie i Wasza firma będzie brzmieć całkiem inaczej. W takiej sytuacji musicie pamiętać, że przez co najmniej rok trzeba podawać w nawiasie dawną nazwę firmy.

Przykładowo:

Wcześnie działaliście jako Spryciarze IT Jan Kowalski, ale spółka ma się nazywać NetworkIT sp. z o.o. Po przekształceniu musicie posługiwać się nową i starą firmą – NetworkIT sp. z o.o. (dawniej: Spryciarze IT Jan Kowalski).

Gdyby spółka miała działać pod firmą SpryciarzeIT sp. z o.o., w nawiasie nie trzeba nic wpisywać.

Obligatoryjne elementy przekształcenia

Dokonując przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. trzeba pamiętać o obligatoryjnych elementach przekształcenia, których wymaga się od przedsiębiorcy.

Od przedsiębiorcy wymaga się:

 1. sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
 2. złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
 3. powołania członków organów spółki przekształconej;
 4. zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;
 5. dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Czym jest plan przekształcenia?

Jest do dokument, który zawiera co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Wartość bilansową majątku ustala się na podstawie dokumentu sporządzonego przez księgowego lub rewidenta.

Przykładowo, jeżeli w grudniu sporządzicie plan przekształcenia, to bilans powinien być sporządzony w listopadzie.

Plan przekształcenia ma być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Do planu przekształcenia trzeba dołączyć:

 1. projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
 2. projekt aktu założycielskiego (statutu) – zależnie od rodzaju spółki przekształconej;
 3. wycenę składników majątku przedsiębiorcy przekształcanego;
 4. sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Jeżeli chodzi o oświadczenie o przekształceniu, również powinno zostać sporządzone w formie aktu notarialnego i zawierać co najmniej:

 1. typ spółki, w jaki zostaje przekształcony przedsiębiorca (w naszym przypadku spółka z o.o.);
 2. wysokość kapitału zakładowego, który w spółce z o.o. wynosi minimalnie 5 000 zł;
 3. zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi albo akcjonariuszowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;
 4. nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej.

Po co nam opinia biegłego rewidenta?

Biegły rewident zajmuje się badaniem planu przekształcenia pod kontem poprawności i rzetelności. Sprawdza czy zawiera wszystkie wymagane elementy, a także bada zgodność z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych. Krótko mówiąc, biegły ma się wypowiedzieć czy Wasz plan przekształcenia ma sens.

Biegły ma prawo żądać od przedsiębiorcy dodatkowych informacji i dokumentów, jeżeli uzna to za konieczne.

Na wydanie opinii, biegły ma dwa miesiące.

Warto wiedzieć, że jeżeli biegły swoim zawinionym zachowaniem wyrządzi szkodę w majątkowych interesach przedsiębiorcy, ponosi za to odpowiedzialność względem przedsiębiorcy.

Wpisanie przekształcenia w spółkę z o.o. do rejestru

Kiedy dokonacie już wszystkich wymaganych czynności pozostanie Wam… złożyć wniosek o wpisanie przekształcenia do odpowiedniego rejestru (rejestr przedsiębiorców KRS). Z chwilą wpisania, przekształcany przedsiębiorca staje się spółką z o.o.

Ogłoszenie o przekształceniu powinno zostać opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wniosek o ogłoszenie należy złożyć w terminie dwóch tygodni od dnia przekształcenia.

Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki z o.o.

Jednym z rozwiązań zmiany formy prowadzenia działalności jest także wniesienie części lub całego przedsiębiorstwa do już istniejącej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo lub jego część będzie stanowiła tzw. aport, czyli wkład niepieniężny do spółki z o.o.

Nie będę o tym dzisiaj się rozpisywał, zrobię to w kolejnym wpisie, ale warto żebyście wiedzieli, że jest taka możliwość.

Za wniesiony aport, przedsiębiorca otrzyma określoną ilość udziałów w spółce z o.o. i stanie się jej udziałowcem. Trzeba określić jakie składniki przedsiębiorstwa wchodzą do spółki oraz co otrzyma w zamian przedsiębiorca.

Koszty przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Jak sami widzicie, przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością trzeba dokonać sporo czynności. Przede wszystkim, musicie zastanowić się czy Wam to się opłaca?

Pewnie jak będziecie prowadzić zwykły, mały sklep spożywczy, to nie będzie sensu podejmować takich kroków, ale przy dynamicznie rozwijających się działalnościach, będzie trzeba podjąć odpowiednie kroki.

Niektóre ze wskazanych przeze mnie czynności są płatne. Mogą one mieć stałą cenę, ale są takie, które będą zależeć od indywidualnych ustaleń (wynagrodzenie radcy prawnego, księgowej, rewidenta),  a także od wielkości przedsiębiorstwa.

Musicie przygotować się na następujące wydatki:

 1. sporządzenie bilansu – prawdopodobnie zlecicie to księgowej lub rewidentowi, którzy pewnie za darmo tego nie zrobią;
 2. sporządzenie planu przekształcenia ma być w formie aktu notarialnego, który w tym wypadku może kosztować maksymalnie 200 zł netto;
 3. przedsiębiorca składa wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta, który ma zbadać plan przekształcenia – koszt wniosku to 300 zł;
 4. wynagrodzenie biegłego za opinię pokrywa przedsiębiorca – różnie może się kształtować, ale z doświadczenia mogę powiedzieć, że jest to koszt rzędu 1000-2000 zł; jedna w przypadku dużych przedsiębiorstw może to być nawet kilkanaście tysięcy zł;
 5. oświadczenie o przekształceniu także ma być w formie aktu notarialnego – maksymalna wysokość taksy notarialnej to 200 zł netto;
 6. do powstania spółki cywilnej konieczne jest stworzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego – koszty mogą być różne, ale przy małych przedsiębiorstwach może to być ok. 400-500 zł;
 7. dodatkowo notariusz musi pobrać podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 0,5 % łącznej wysokości kapitału zakładowego (kapitał zakładowy wynosi min. 5 000 złotych);
 8. na koniec pozostaje nam złożenie wniosku o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS – koszt  500 zł, i ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł.

Całkiem możliwe, że nie weźmiecie się sami za przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. i będziecie potrzebowali pomocy prawnej. Jej koszt będzie zależały od konicznych do podjęcia czynności przez radcę prawnego. Wynagrodzenie ustala się indywidualnie, ale to pewnie wiecie 😊

Podsumowanie

To tyle. Udostępniłem Wam sporą dawkę informacji, jeżeli uważacie, że komuś może się to przydać, podzielcie się z nim tym artykułem i podcastem.

Przed podjęciem czynności przekształceniowych, warto usiąść i przeanalizować czy Wam się to opłaca, a także ile to wszystko będzie kosztować.

Spółka z o.o. kusi ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania, a także tym, że kontrahenci patrzą inaczej (poważniej) na spółkę niż na przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (oczywiście, zależy od branży).

Wybór należy do Was.

Jeżeli macie pytania związane ze spółkami, zapraszam do kontaktu.

Skomentuj