Firmowy rachunek bankowy – czy warto go posiadać?

karta bankowa

Myślisz o założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej lub prowadzisz już taką? Często dokonujesz przelewów za usługi, dostajesz pieniądze za sprzedany towar na Allegro lub płacisz podatek? Wszystko robisz z prywatnego konta, ale na pewno zastanawiałeś się, czy nie lepiej założyć osobny rachunek bankowy? Cóż, co do zasady takiego obowiązku nie masz, ale co do zasady lepiej rozdzielić konto prywatne od firmowego.

Zacznijmy od tego, kiedy nie masz obowiązku dokonywania płatności za pomocą konta bankowego.

Na samym początku warto wiedzieć, że jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą, to nie masz obowiązku dokonywania rozliczeń podatkowych za pomocą konta bankowego. Stanowi o tym art. 61 § 1b Ordynacji podatkowej.

Zastanawiasz się czy jesteś mikroprzedsiębiorcą?

Jeżeli w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1. zatrudniałeś średnio rocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnąłeś roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro,to jesteś mikroprzedsiębiorcą i nie masz obowiązku płacenia podatku za pomocą przelewów – możesz tego dokonać płacąc gotówką.

Jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą, nie masz obowiązku opłacania składek do ZUS-u za pomocą konta bankowego. Zgodnie z art. 47 ust 4e ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

Płatnik składek będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej może opłacać należności z tytułu składek również w formie przekazu pocztowego lub w formie przekazu pieniężnego za pośrednictwem instytucji płatniczej lub biura usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Jest to Twoje uprawnienie, z którego możesz skorzystać 🙂

Obowiązek dokonania lub przyjęcia płatności za pomocą konta bankowego.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Przepis nie wymaga większego tłumaczenia – jeżeli drugą stroną jest przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tys. euro, płatności należy dokonać za pośrednictwem konta bankowego.

Należy jednak pamiętać, że od 1 stycznia 2017 r. nastąpi zmiana!

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności za pośrednictwem rachunku bankowego będzie obowiązkowe, jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekroczy równowartość 15 000 zł.

Zalety i wady posiadania oddzielnego konta bankowego. 

Jedną z podstawowych zalet prowadzenia firmowego konta jest możliwość podania kosztów prowadzenia konta w kosztach uzyskania przychodu.

Zapewne posiadanie jednego konta bankowego wydaje się prostsze – masz pod kontrolą wszystkie swoje wydatki, widzisz ile masz pieniędzy, wszystkich opłat dokonujesz z jednego konta. No i prowadzenie jednego konta osobistego jest tańsze od prowadzenia dwóch kont, gdzie jedno to konto firmowe.

Ale czy na pewno jest to zaletą?

W pewnym momencie masz tyle transakcji, że gubisz się, które są związane z prowadzoną działalnością, a które to prywatne przelewy. Urząd Skarbowy również może mieć z tym problemy – czyli dochodzi kolejny problem do Twojej kolekcji. Tym razem większego kalibru niż chaos w głowie.

Jeżeli sprzedawałeś komuś jakieś przedmioty i otrzymałeś przelew na rachunek, którego używasz również do prowadzenia działalności gospodarczej, możesz mieć problem. Podczas kontroli będziesz musiał udowodnić, że sprzedaż była prywatna, a nie związana z prowadzeniem działalności.

Często banki nie zgadzają się na prowadzenie wspólnego konta dla celów prywatnych i firmowych – w regulaminach wprowadzają zakazy. Warto się zastanowić, czy chcemy narażać się na wypowiedzenie umowy lub inne nieprzyjemności. Polityka banków zapewne jest podyktowana tym, że konta firmowa nierzadko są droższe od kont osobistych.

 

Wydaje się, że prowadzenie oddzielnych kont jest lepszym rozwiązaniem. Na pewno prowadzenie oddzielnych kont pozwoli Ci lepiej zadbać o finanse – będziesz miał większą kontrolę nad gotówką, którą operujesz.

 

Wybór należy do Ciebie 🙂

Skomentuj