40Euro za opóźnienie w zapłacie faktury

Pisałem kiedyś na blogu o tym, że jako przedsiębiorca możesz żądać od dłużnika (będącego przedsiębiorcą) dodatkowej zapłaty 40Euro za opóźnienie w zapłacie faktury. Jako przedsiębiorca na pewno masz kontakt z licznymi kontrahentami – jedni płacą na czas, inni spóźniają się. Jeżeli spóźnienie wynosi kilka dni, to pół biedy, ale zdarza się, że dłużnik zwleka tygodniami
z zapłatą. Od stycznia 2020 r. zmieniają się przepisy i będziesz mógł żądać 40, 70 i 100 Euro za opóźnienie w zapłacie faktury od dłużnika.

Z dzisiejszego wpisu dowiecie się:

 1. kiedy możecie żądać 40, 70 i 100 Euro za opóźnienie w zapłacie faktury;
 2. na jakich zasadach przeliczać euro na PLN;
 3. ile dni musi spóźniać się dłużnik z zapłatą, aby żądać zapłaty 40, 70 i 100 Euro;
 4. jakich innych kosztów można jeszcze żądać od dłużnika.

Jeżeli nie chcesz czytać, to możesz posłuchać podcasta na ten temat – serdecznie zapraszam.

40Euro za opóźnienie w zapłacie faktury

Tak jak już napisałem, będąc przedsiębiorcą masz prawo żądać od dłużnika zapłaty 40Euro za opóźnienie w zapłacie faktury przez niego (jest to dodatkowa rekompensata).

Obecnie możesz żądać 40 Euro przeliczonych na złotówki.

Twoje uprawnienie wynika z art. 10 ust. 1 ustawy o transakcjach handlowych, zgodnie z którym:

Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

Przykład:

Adam i Jan są przedsiębiorcami. Adam często zamawia u Jana różne towary. Termin płatności jednej z faktur przypadał na 31 maja 2019 r., niestety
z powodu kłopotów finansowych Adam spóźniał się z zapłatą. Jan wysłał kilka wezwań do zapłaty, które nie przynosiły skutku. Ostatecznie Adam zapłacił całą sumę wraz z odsetkami w sierpniu 2019 r. W tej sytuacji wierzyciel (Jan) poza żądaniem zapłaty należności głównej i odsetek, może także domagać się zapłaty równowartości 40 Euro za opóźnienie w zapłacie faktury. Świadczenie stało się wymagalne 1 czerwca 2019 r., kurs euro 31 maja 2019 r. wynosił 4,29 zł, dlatego wierzyciel (Jan) może żądać od dłużnika (Adama) dodatkowo zapłaty 171,60 zł.

Zmiany od 2020 r.

W styczniu 2020 r. przepis art. 10 ust. 1 ulegnie jednak zmianie. Jako przedsiębiorca będziesz mógł żądać od dłużnika 40, 70 lub 100 Euro rekompensaty. Jej wysokość będzie uzależniona od wysokości świadczenia pieniężnego, którego dłużnik nie zapłacił lub zapłacił z opóźnieniem.

Jeżeli wartość świadczenia pieniężnego:

 1. nie przekroczy 5000 zł, to wierzyciel będzie mógł żądać 40 Euro;
 2. jest wyższa niż 5000 zł, ale niższa niż 50 000 zł, to wierzyciel będzie mógł żądać 70 Euro;
 3. równa się lub jest wyższa od 50 000 zł, to wierzyciel będzie mógł żądać 100 Euro.

Do końca roku wysokość świadczenia pieniężnego nie ma znaczenia i można żądać tylko 40 Euro.

Istotne jest również, że od 1 stycznia 2020 r. roszczenia o rekompensatę nie będzie można też już zbyć na rzecz innej osoby.  Teraz istnieje taka możliwość, jednak ma się to zmienić.

Nie trzeba wysyłać wezwania do zapłaty

Pamiętaj, że jeżeli jesteś wierzycielem, to nie musisz wysyłać do dłużnika wezwania do zapłaty 40 Euro za opóźnienie w zapłacie faktury.  Przepisy ustawy jasno mówią, że nie trzeba informować dłużnika o takim obowiązku – powinien to wiedzieć sam. Często jednak na wezwaniach do zapłaty pojawia się dodatkowa informacja o obowiązku uiszczenia tej kwoty przez dłużnika.

Jeżeli jednak jesteś dłużnikiem i spóźniasz się z zapłatą faktury, powinieneś wiedzieć, że wierzyciel nie musi Ciebie wzywać do zapłaty dodatkowych 40 Euro. Od razu może wytoczyć przeciwko Tobie powództwo o zapłatę
i zażądać zasądzenia dodatkowo 40 Euro (przeliczonych na złotówki).

Pamiętaj również, że wystarczy jeden dzień opóźnienia, aby wierzyciel mógł żądać od Ciebie zapłaty dodatkowej rekompensaty!

Zwrot kosztów przekraczających kwotę 40 Euro

Jeżeli chcesz odzyskać należności, możesz zwrócić się bezpośrednio do profesjonalisty, np. radcy prawnego. Pobierze on z tego tytułu wynagrodzenie, zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym, o ile do niego dojdzie. Wówczas, jako wierzyciel, ponosisz dodatkowe koszty, które najczęściej przekraczają kwotę 40 Euro. Pytanie brzmi czy masz prawo domagać się ich zwrotu od dłużnika?  Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca – możliwość tę  przewiduje ust. 2 art. 10 wspomnianej ustawy:

Oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

Bez wątpienia uzasadnionymi kosztami będzie zapłacone wynagrodzenie prawnikowi, ponieważ jako przedsiębiorca masz prawo skorzystać z usług profesjonalisty, aby ten pomógł w odzyskaniu Twoich pieniądze. Jako wierzyciel ponosisz dodatkowe koszty, do czego nie byłbyś zmuszony gdyby Twój kontrahent płacił w terminie.  Sądy z reguły uważają, że uzasadnione koszty wynoszą ok. 7% uzyskanej kwoty od dłużnika na etapie przedsądowym.  Istotne jest, aby móc udowodnić ich poniesienie – najlepiej przedstawić wystawioną fakturę przez kancelarię, którą musiałeś opłacić.

Warto pamiętać, że na tym kto wywodzi skutki prawne (tutaj obowiązek zapłaty przez dłużnika pieniędzy) ciąży obowiązek udowodnienia faktu,
z którego ten skutek się wywodzi. Musisz przedstawić dokumenty, z których wynikał obowiązek i termin zapłaty.

Przykład:

Jan nie czekał aż do grudnia na spłatę należności przez Adama i udał się do radcy prawnego, aby ten poprowadził mu sprawę. Na skutek wezwania do zapłaty, dłużnik (Adam) uregulował cały dług, ale kwestionował obowiązek zapłaty 40 Euro. Za usługę została wystawiona faktura, którą Jan musiał zapłacić. Radca prawny w pozwie zażądał od dłużnika 40 Euro za opóźnienie w zapłacie faktury oraz wartości zapłaconej przez wierzyciela faktury. Dodatkowo, w takiej sytuacji, dłużnik będzie również zmuszony zapłacić koszty zastępstwa procesowego pełnomocnikowi Jana.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to powinieneś pamiętać o tych przepisach.  Nie są to duże kwoty, ale może się zdarzyć, że zapomnisz zapłacić w terminie kilku faktur i koszty będą się generować. Poza 40 Euro, będziesz musiał zapłacić jeszcze tzw. uzasadnione koszty odzyskiwania należności oraz koszty zastępstwa procesowego radcy prawnego. Warto pilnować terminów zapłaty, które wynikają z faktur i umów.

Podsumowanie:

 1. dodatkowej rekompensaty możesz żądać w przypadku opóźnienia
  w zapłacie faktury przez dłużnika;
 2. wystarczy, że jest jeden dzień opóźnienia, a już masz prawo żądania 40 Euro rekompensaty;
 3. nie musisz wysyłać dłużnikowi wezwania do zapłaty 40 Euro – od razu możesz wystąpić do sądu z pozwem;
 4. od stycznia 2020 r. będziesz mógł zażądać 40, 70 i 100 Euro za opóźnienie w zapłacie faktury – wysokość będzie zależała od wysokości długu;
 5. możesz również żądać dodatkowych kosztów – zwrotu, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

Napisałem ostatnio tekst o zabezpieczeniu tajemnicy przedsiębiorstwa – serdecznie zapraszam do czytania. Jak zabezpieczyć tajemnicę przedsiębiorstwa?

Możesz skontaktować się ze mną za pomocą formularza na stronie kancelarii EWS Legal.

Skomentuj