40 Euro za opóźnienie w zapłacie faktury

40 Euro za opóźnienie w zapłacie faktury

Przekraczanie przez kontrahentów terminów zapłaty za dany towar lub usługę, wynikających z faktury lub umowy, jest zjawiskiem dość powszechnym w obrocie gospodarczym. Czasami w celu odzyskania należności wystarczy wysłanie wezwania do zapłaty, jednak niekiedy sprawy kończą się w sądzie.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób można odzyskiwać należności zapraszamy do naszego wcześniejszego wpisu na ten temat klik

40 Euro za opóźnienie w zapłacie faktury – kiedy żądać?

W momencie kiedy kontrahent spóźnia się z zapłatą, macie prawo żądać od niego uregulowania należnej kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie. Jednak jeżeli jesteście przedsiębiorcami, możecie również żądać zryczałtowanej rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości wyrażonej w złotych równowartości 40 Euro według średniego kursu ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Przewiduje to ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

W jej art. 10 ust. 1 czytamy: 

Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. 

 

Przykład:

Pan Dominik i Pan Tomasz są przedsiębiorcami. Pan Dominik często zamawia u Pana Tomasza różne towary. Termin płatności jednej z faktur przypadał na 31 maja 2016 r., jednak z powodu kłopotów finansowych Pan Dominik spóźniał się z zapłatą. Pan Tomasz wysłał kilka wezwań do zapłaty, które nie przynosiły skutku. Ostatecznie Pan Dominik zapłacił całą sumę wraz z odsetkami w grudniu 2016 r. W tej sytuacji wierzyciel (Pan Tomasz) poza żądaniem zapłaty należności głównej i odsetek, może domagać się również zapłaty równowartości 40 Euro za opóźnienie w zapłacie faktury. Świadczenie stało się wymagalne 1 czerwca 2016 r., kurs euro 31 maja 2016 r. wynosił 4,38 zł, dlatego wierzyciel może żądać dodatkowo zapłaty ok. 175 zł.

Brak obowiązku wcześniejszego wezwania do zapłaty.

Warto pamiętać, że wierzyciel nie ma obowiązku wzywania dłużnika do zapłaty 40 Euro za opóźnienie w zapłacie faktury, jednak często na wezwaniach do zapłaty pojawia się dodatkowa informacja o obowiązku uiszczenia tej kwoty przez dłużnika.

W sytuacji, kiedy spóźniacie się z zapłatą faktury, powinniście być świadomi, że druga strona nie musi Was wzywać do zapłaty dodatkowych 40 Euro.

Zwrot kosztów przekraczających kwotę 40 Euro.

Niekiedy w celu odzyskania należności przedsiębiorcy zwracają się bezpośrednio do profesjonalisty, np. radcy prawnego, który pobiera z tego tytułu wynagrodzenie, zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym, o ile do niego dojdzie. Wówczas wierzyciel ponosi dodatkowe koszty, które najczęściej przekraczają kwotę 40 Euro. Czy ma prawo domagać się ich zwrotu? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca – możliwość tę  przewiduje ust. 2 art. 10 wspomnianej ustawy:

Oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

Bez wątpienia uzasadnionymi kosztami będzie zapłacone wynagrodzenie prawnikowi, ponieważ przedsiębiorca ma prawo udać się do profesjonalisty, aby ten pomógł mu odzyskać jego pieniądze. Wierzyciel ponosi dodatkowe koszty, do czego nie byłby zmuszony gdyby jego kontrahent płacił w terminie. Sądy z reguły uważają, że uzasadnione koszty wynoszą ok. 7% uzyskanej kwoty od dłużnika na etapie przedsądowym. Istotne jest, aby móc udowodnić ich poniesienie – najlepiej przedstawić wystawioną fakturę przez kancelarię, którą wierzyciel musiał zapłacić. Warto pamiętać, że na tym kto wywodzi skutki prawne (tutaj obowiązek zapłaty przez dłużnika) ciąży obowiązek udowodnienia faktu, z którego ten skutek się wywodzi.

 

Przykład:

Pan Tomasz nie czekał aż do grudnia na spłatę należności przez Pana Dominika i udał się do radcy prawnego, aby ten poprowadził sprawę. Na skutek wezwania do zapłaty, dłużnik uregulował cały dług, ale kwestionował obowiązek zapłaty 40 Euro. Za usługę została wystawiona faktura, którą Pan Tomasz musiał zapłacić. Radca prawny złożył pozew o zapłatę do sądu, w którym zażądał od dłużnika 40 Euro za opóźnienie w zapłacie faktury oraz wartości zapłaconej przez wierzyciela faktury. Dodatkowo, w takiej sytuacji dłużnik będzie również zmuszony zapłacić koszty zastępstwa procesowego pełnomocnikowi Pana Tomasza.

Jeżeli jesteście przedsiębiorcami, to powinniście pamiętać o tych przepisach. Nie są to duże kwoty, ale może się zdarzyć, że zapomnicie zapłacić w terminie kilku faktur i koszty będą się generować. Poza 40 Euro, będziecie musieli zapłacić jeszcze tzw. uzasadnione koszty odzyskiwania należności.

Macie pytania? Możecie skontaktować się z nami za pomocą formularza w zakładce Kontakt. Na pewno się odezwiemy.

Myślicie dopiero o założeniu własnej działalności? W artykule o zakładaniu własnej działalności przeczytacie, jak ją rozpocząć. Zbliża się następny rok, może czas na zmiany 🙂

Skomentuj